ประสงค์จะบริจาค

โอนเงินผ่าน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและ
สร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้

บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 565-4-324694


แผ่นผับแนะนำมูลนิธิ

หนังสือแนะนำมูลนิธิ


ภาษาไทยEnglish bookletรายงานประจำปี 2553

 

แผนงานของมูลนิธิ


แผนงานกลาง : 
          ทำงานประชาสัมพันธ์ ระดมทุน พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และการจัดการความรู้ เพื่อการเยียวยาและสร้างความสามนฉันท์ในพื้นที่

แผนงานการสร้างระบบการเยียวยาบุคคลเชิงคุณภาพ : 
          จัดตั้งกองทุนย่อย เชื่อมประสานความช่วยเหลือเยียวยาจากหน่วยงานองค์กรการกุศลต่างๆ เพื่อให้การช่วยเหลือตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคล

แผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ : 
          ยกระดับ สร้างรูปแบบการทำงานเยียวยาผู้ประสบเหตุที่ยั่งยืน ด้วยการเชื่อมประสานกลุ่มกิจกรรม เน้นการเยียวยา

แผนงานวิชาการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้คู่กับการพัฒนาคน: 
            วางกรอบทิศทาง ยุทธศาสตร์ในการใช้ฐานข้อมูลและงานวิชาการควบคู่ไปกับงานพัฒนาคนในพื้นที่ ผ่านกระบวนการวิจัยในการค้นหาความจริง

แผนงานการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง: 
           เผยแพร่ความจริงในมิติมุมมองของชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของสังคมไทยต่อการเยียวยาและปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ อันนำไปสู่การปรับเปลี่ยนเชิงนโยบายต่อไปในอนาคต

 

Social Network

DSRR's facebook DSRR's Blog

ค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

เว็บลิงค์


ผู้ออนไลน์

เรามี 5 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์

สถิติการใช้งาน

039997