ประสงค์จะบริจาค

โอนเงินผ่าน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและ
สร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้

บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 565-4-324694


แผ่นผับแนะนำมูลนิธิ

หนังสือแนะนำมูลนิธิ


ภาษาไทยEnglish bookletรายงานประจำปี 2553

 

ที่ปรึกษา
1. คุณอานันท์ ปันยารชุน
2. ศ.นพ.ประเวศ วะสี
3. ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
4. ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
5. รศ.ดร.โคทม อารียา
6. รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
7. นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
8. พระไพศาล วิสาโล
9. คุณอังคณา นีละไพจิตร
 

Social Network

DSRR's facebook DSRR's Blog

ค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

เว็บลิงค์


ผู้ออนไลน์

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการใช้งาน

028566