ประสงค์จะบริจาค

โอนเงินผ่าน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและ
สร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้

บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 565-4-324694


แผ่นผับแนะนำมูลนิธิ

หนังสือแนะนำมูลนิธิ


ภาษาไทยEnglish bookletรายงานประจำปี 2553

 

คณะกรรมการมูลนิธิ
1. ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธาน
2. ผศ.ปิยะ กิจถาวร รองประธาน
3. รศ.พญ.พรรณทิพย์ ฉายากุล รองประธาน
4. นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ เลขานุการ
5. ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย เหรัญญิก
6. คุณโสภณ สุภาพงษ์ กรรมการ
7. นพ.อนันต์ สุไลมาน กรรมการ
8. คุณมัรยัม สาเม๊าะ กรรมการ
9. คุณอับดุลรอซัค อาลี กรรมการ
10. พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา กรรมการ

 

 

คณะกรรมการมูลนิธิ (ชุดก่อตั้ง)

1. ศ.นพ.ธาดา ยิบอินซอย ประธาน
2. ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ รองประธาน
3. ผศ.ปิยะ กิจถาวร เลขานุการ
4. ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย เหรัญญิก
5. คุณโสภณ สุภาพงษ์
6. นพ.อนันต์ สุไลมาน
7. นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
8. คุณอับดุลรอซัค อาลี
9. คุณมัรยัม สาเม๊าะ

 

 

 

Social Network

DSRR's facebook DSRR's Blog

ค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์

เว็บลิงค์


ผู้ออนไลน์

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการใช้งาน

040034