ที่ปรึกษา

 • คุณอานันท์ ปันยารชุน
 • ศ. นพ.ประเวศ วะสี
 • ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช
 • รศ.โคทม อารียา
 • ศ. ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
 • คุณอังคณา นีละไพจิตร
 • คุณโสภณ สุภาพงษ์
 • คุณมรกต ยิบอินซอย
 • คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ

คณะกรรมการ

 • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธาน
 • ผศ.ปิยะ กิจถาวร รองประธาน
 • รศ.พญ.พรรณทิพย์ ฉายากุล รองประธาน
 • นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ เลขาธิการ
 • ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย เหรัญญิก
 • คุณหะยีอับดุลรอซัค อาลี กรรมการ
 • นพ.อนันต์ สุไลมาน กรรมการ
 • คุณมัรยัม สาเม๊าะ กรรมการ
 • พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา กรรมการ
 • คุณอลิสา หะสาเมาะ กรรมการ
 • นพ.มูฮัมหมัดฟาห์มี ตาเละ กรรมการ

โพสเมื่อ : 2016-06-10 อ่าน : 1480

โพสล่าสุด

 • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข (2)
 • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข
 • ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
 • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
 • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
 • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
 • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
 • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
 • Tags